Dažādi

Triālā fascinējošais ir tā saistība ar dabu

Vispirms jau triāls notiek dabā. Pamatā šim sporta veidam izmanto dabas piedāvāto šķēršļu daudzveidību, un Dabas mātes “garastāvoklis” pats par sevi jau ir diezgan “ciets rieksts”.
Triāls, vienīgais šķēršļu sporta veids, kur netiek vērtēts laiks, ir ļoti daudzpusīgs sporta veids, skatoties no jebkura redzes viedokļa. Tā priekšplānā tiek izvirzīta veiklība, līdzsvara izjūta, tomēr triāls satur arī mākslinieciska sporta veida elementus. Tam piemīt arī estētika, jo agrāk triālā īpaši tika vērtēts arī stils, kā izpilda vingrinājumus. Taču triāls nav tikai mākslas sporta veids, kurā būtu svarīga tikai iestudēta vingrinājuma perfekta izpilde. Tieši pretēji: triāla priekšnosacījums ir daudzpusība, tā pamats ir daba un cilvēks ar savu spēku un vājībām. Tāpat kā braukšanas stils, tehnika, prasme, starp braucējiem atšķiras arī mentalitāte, kas katram nodrošina savu individuālu izpildījumu.
Vingrinājuma izpilde ir pilnīga koncentrēšanās un saspringuma brīdis, Tā kā katrā sekcijā darbojas tikai viens dalībnieks, viņš kļūst par galvenās lomas tēlotāju. Tad viņam jāprot aizmirst viss apkārt notiekošais un arī tas, vai viņš visu pareizi apsvēris, vai viņam pietiks pacietības, meistarības un pat spēka, lai saplānoto pārvērstu realitātē. Pēc tam “aktieris” līdz nākošajai sekcijai var atslābināties un būt viņš pats. Starplaikos, lai kā arī to nevajadzētu, var nolamāties par kādu pieļautu kļūmi, nebaidoties no tālākejošām sekām.
Nezinu nevienu citu sporta veidu, kur dalībniekiem ir tik daudz sportisku un psiholoģisku noteikumu, kā tas ir triālā, jo arī skatītājiem sacensību laikā ir iespējams kontaktēties ar braucējiem. Taču līdz ar to skatītāji vairāk nekā citos sporta veidos tiek iesaistīti notiekošajā.
Velosipēds ir kā radīts triāla idejai. Tas ir viens no visu laiku visģeniālākajiem izgudrojumiem un spēj sasniegt brīnumus ar pavisam nelielu piepūli. Tas sver nepilnus 8 kg, nepatērē daudz izejvielu un enerģiju izgatavošanas procesā, bet tomēr sniedz lielisku braukšanas prieku. Tas neizraisa nedz trokšņus, nedz piesārņo apkārtējo vidi un līdz ar ķermeņa kustību, piedzīvojumiem dabā un cilvēcisku kontaktu paaugstina dzīves kvalitāti. Visas šīs lietas ir svarīgas arī triālā.

Pāvela dzejolis Triālam

Latvija mūsu dzimtene ir
Ventspils rajons ir mūsu vieta
Ugāles pagastā visi mēs ir.
Te mēs dzīvojam, tusējam, lēkājam
Treniņu vietas mums ir tikai šeit
Baļķi, akmeņi, koki un betoniņ
Klubu mūsējo dēvē par KARTERU
Citus mēs aicinām līdzi sev nākt
Šobrīd ir sestdienas burvīgais rīts
Pieceļos, aizeju uz vanniņu es
Paskatos spogulī. Ko es tur redzu?
Aizpampušu seju un vairāk neko
Paņem ūdeni nomazgā to
Paņem zobbirsti, uzsmērē pastu
Notīru zobus un dodos uz virtuvi
Paēdu brokastis, vairāk neko
Protams, pēc maltītes eju uz podu
Nolieku klucīti, noslauku dupsīti
Noskana durvju zvans
Izeju treptelpā
Siliš vienkārši piegāja pie mani
Aicina mani ar riteni braukt
Saģērbos, eju pa pagastu braukāt
Satieku draugus, apsveicinos
Tā paiet svētdienas burvīgais rīts

Perš par trial mačem Tukume!

iekš to slīpo rakst i tulkojums uz normāl latvieš valod
Slīprakstā ir tulkojums uz normālu latviešu valodu

Kārsts kā pierte Tukume
Vulkans vāres kater sierde
Publik jou no pusdieņlaik
Karting trase uzdzen tvaik

Karsts kā pirtī Tukumā
Vulkāns vārās katra sirdī
Publika jau no pusdienlaika
Kartinga trasē uzdzen tvaiku

Jāns, kam pazūds ģīms iekš bārd
Salics visāds krāms – nov vārd
Zapiš vecs un resens baļķs
Bāniš špals un mauriš zaļš

Jānis, kam pazudusi seja bārdā
Salicis visādus šķēršļus – trūkst vārdu
Vecs zapiņš un resns baļķis
Dzelzceļa špalas un zaļš mauriņš

Galvnes soģs no vieglem ratem
Piejem parād ka pierms karem
Ļoužem acs ka bērdārz log
Aliek tikai atdot god

Galvenais soģis no viegliem ratiem
Pieņem parādi kā pirms kara
Ļaudīm acis kā bērnudārza logi
Atliek tikai atdot godu

Pēdig tiesnes laiž no startem
Braucej sastingst panter pozem
Un tad apgriež piermes cilps
Cits jou atsdures pie baļķ

Beidzot tiesnesis laiž no starta
Braucēji sastingst pantēras pozā
Un tad apgriež pirmās cilpas
Cits jau atduras pret baļķi

Mockel ta ka spītig kaz
Mēģans dābt uz oter māl
Stum un grūž un spēk jo zūd
Citgad jāuzkače būd!

Mocis kā spītīga kaza
Mēģinās dabūt uz otru malu
Stumj un grūž, un spēki zūd
Citu gadu būs jāuzkačā būda

Lēcans! Dundars vēse gare
Izsauc applaus skattej bare
Pār pa baļķ ka ciercens lec
To var rēdzt – tur aizbrauc specs

Lēciens! Dundurs vēsā garā
Izsauc aplausus skatītāju barā
Pāri baļķim kā circenis lec
To var redzēt – tur aizbrauc specs

Andrejs sapleiš mockel fikse
Soģem atdod kārtiņ tukše
Egil programe bijs robiš
Sapeln pārak daudz viš sodiš

Andrejs saplēš moci ātri
Soģiem atkal tukša kartiņa
Egila programmā bijis robiņš
Sapelna pārāk daudz viņš soda punktus

Edmunds droš uz zapiņ augš
Kout kā samisjes un blaukš
Nostiepjes pa diognāl
Guļ un kloses ka dīgst zāl

Edmunds droši uz zapiņa augšā
Kaut kas samisējās un blaukš
Nostiepjas pa diogonāli
Guļ un klausās kā dīkst zāle

Lejsmejers to diže Jav
Dancan tā ka sieviņ sāv
Armands cīnijes bez kreņķem
Laips kā skābeņzup viš pajem

Lejasmeiers to dižo Jawu
Dancina kā sieviņu savu
Armands cīnījās bez kreņķiem
Laipas kā skābeņzupu viņš paņem

Lind mārs er sov vece čežet
Tiek uz pjedestāl ka nemet
Valaiņ Jurs er viegel smaidiņ
Dabe kakle oter bļendiņ

Linde Māris ar savu veco Čežetu
Tiek uz pjedestāla, ka nemetās
Valainis Juris ar viglu smaidiņu
Dabū kaklā otru medaļu

Arvids piermes sezons gale
Stāv er visem čpicem bare

Arvīds pirmās sezonas galā
Stāv ar visiem špicajiem barā

Šēniš peidejs beidz šo mač
Vis cit puišeļ akal švak
Anit fiksem skrej pa mal
Gan jou peidig vis būs lāb

Šēniņš pēdējais beidz šo maču
Visi citi puišeļi atkal bijuši vājāki
Anita ātri skrien gar malu
Gan jau beigās visiem būs labi

Piert no rīt un piert bi vakre
Šī te liet bi jāatzīme
Le bi kā- bet vakre gāl
Sakārsuš kā krāsne māl

Pirts bij rītā un pirts bij vakarā
Šī te lieta bija jāatzīmē
Lai bij kā, bet vakara galā
Sakarsuši kā krāsnī māli

Skuder Ulds
1987.gād augusta

Skudra Uldis
1987.gada augustā